Υποδείγματα Εντύπων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) ΣΤΗ ΔΔΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ Σ.Κ.Α.Ε. και Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Υ.Σ.Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΔΔΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Σ.Ο.Δ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ Υ.Σ.Κ.Α.Ε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21: ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κατεβάστε τα Νέα Υποδείγματα για το σχολικό έτος 2017-18 Εδώ

Οδηγός Υλοποίησης Ενισχυτικής 2017-18

Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σελίδες: 1-21

Σελίδες: 22-42

Σελίδες: 43-63

Σελίδες: 64-82