Παλαιοί Τίτλοι Σπουδών

Καθορισμός τύπου των Απολυτηρίων Τίτλων Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ317-1986- Τίτλοι Σπουδών Γυμνασίου

ΦΕΚ 318-1986 Τάξεων Λυκείου σε Γυμνάσιο