Παλαιοι Τίτλοι Σπουδών

Απόφαση Αριθμ. 42982/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών Α ́ & Β ́ Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν.

ΦΕΚ 813 τΒ/ 4-5-2009  

Απόφαση Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπουδών των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 991 τΒ / 26-5-2009

Απόφαση Αριθμ. 660/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηριων ΤΕΕ

ΦΕΚ 187/5-3-1999ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΕ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΕΚ 187 1999