Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

Απόφαση Αριθμ. 139101/ΓΔ4  27-8-2018

Αποφασίζουμε:
1. Οι υποπαρ. 3,4 και 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 9 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: «3. Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου είτε αυτό βρίσκεται εντός είτε εκτός των αστικών κέντρων, κάθε μαθητής/τρια καταθέτει, μέσω του κηδεμόνα του/της, εντός του μηνός Δεκεμβρίου του διανυόμενου σχολικού έτους, στον/στη Διευθυντή/ντρια του Δημοτικού στο οποίο φοιτά δήλωση εγγραφής στο Γυμνάσιο το οποίο ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σύμφωνα με το άρθρο 12. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο για τα δημόσια Γυμνάσια. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά και έχει την ευθύνη οι μεν δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο, τα δε απολυτήρια των απολυόμενων μαθητών/τριών του σχολείου του/της να διαβιβαστούν στο Γυμνάσιο του προορισμού τους υπηρεσιακώς, με βάση την ονομαστική κατάσταση και επί αποδείξει. Οι μαθητές/τριες που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό πριν από την έκδοση του π.δ. 739/1980 (Α΄ 184), καταθέτουν τον πρωτότυπο απολυτήριο τίτλο που τους έχει παραδοθεί, απευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

Διαβάστε την τροποποίηση Εδώ

 

Νομοθεσία Εξετάσεων

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου διεξάγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα έγγραφα:
Το ΠΔ 509 του 1977, ΦΕΚ 161, τ.Α, 9 Ιουνίου 1977, το οποίο προβλέπει

Διαβάστε το  έγγραφο του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Ιωάννη Κανέλλου Εδώ

Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 126 ΦΕΚ 211 τ Α – 11 -11- 2016

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

Διαβάστε το ΠΔ 126 εδώ

Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από 18 άρθρα και αφορά:

Άρθρο 1 Σχολικό και διδακτικό έτος

Άρθρο 2 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο

Άρθρο 3 Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 4 Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων – Κοινοποίηση της βαθμολογίας τετραμήνου

Άρθρο 5 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Άρθρο 6 Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 8 Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των ανακεφαλαιωτικών (προαγωγικών και απολυτηρίων) εξετάσεων

Άρθρο 9 Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γυμνασίου

Άρθρο 10 Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις

Άρθρο 11 Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 12 Βαθμός ετήσιας επίδοσης

Άρθρο 13 Αξιολόγηση μαθητών των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής

Άρθρο 14 Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών

Άρθρο 15 Αξιολόγηση μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία

Άρθρο 16 Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας»

Άρθρο 17 Αξιολόγηση στις ξένες γλώσσες

Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις

 

Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

ΦΕΚ 97 τ Α – 27 -4- 2012   Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 409  ΦΕΚ 226 τ Α- 22-12-1994 Διαβάστε το Π.Δ. εδώ

Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡ. ΔΙΑΤ. 465 ΦΕΚ 129 τ Α – 15-5-1981  Διαβάστε το ΠΔ εδώ

Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών του Γυμνασίου