Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργια τμήματος στα ΕΠΑΛ

Αριθμ. Φ12/134644/Δ4 8-8-2017 ΦΕΚ2891 τΒ’ /21-8-2017
Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων

Απόφαση Αριθμ. Φ20/82041/Δ4 ΦΕΚ 1489/Β 26-5-2016

Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Διάρθρωση Σπουδών ΕΠΑΛ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 ΦΕΚ 83Α/11-5-2016

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η ισχύς  άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017

Διαβάστε το Νόμο Εδώ

Μέγιστος- Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 42712/Γ2 – 20-4-2014 
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί ναυπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο
διδασκόντων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

Διαβάστε την Απόφαση