Διαδικασία Ισοτιμίας Τίτλου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ

Εφόσον πρόκειται για τίτλο αντίστοιχο με Απολυτήριο Γενικού Λυκείου απαιτείται:

  1. Επικυρωμένος Τίτλος ξένου σχολείου (όχι βεβαίωση).
  2. Αναλυτική Βαθμολογία, όλων των ετών φοίτησης, από την οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός του απολυτηρίου.
  3. Βεβαίωση του μορφωτικού ακολούθου της Πρεσβείας στην Ελλάδα, ότι το απολυτήριο του Σχολείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που κατέχει, του παρέχει το δικαίωμα εγγραφής / εισαγωγής στα Α.Ε.Ι της χώρας αυτής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι θεωρημένη από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
  4. Επίσημη μετάφραση του τίτλου, της βαθμολογίας και της σφραγίδας APOSTILLE από Ελληνική Αρχή.

Επισημάνσεις :

  1. Η επίσημη μετάφραση γίνεται μετά την επικύρωση.
  2. Η μετάφραση γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την ελληνική προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου ή από δικηγόρο.
  3. Στην περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από το δικηγορικό σύλλογο ότι ο μεταφράσας δικηγόρος είναι μέλος του, καθώς και βεβαίωση του δικηγόρου ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς  την οποία μεταφράζει.