Κατ΄ιδίαν διδαχθέντες

Τι ισχύει για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές
Ποιοι μαθητές είναι δυνατό να ενταχθούν και με ποιες προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ 120 τ.Β/23.01.2018

 1. Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών υπάγονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124).
 2. Οι αποφάσεις με αριθμό: 24945/1973 ΦΕΚ 314 Β’, 48661/1974 ΦΕΚ 607 Β’42373/1976 ΦΕΚ 652 Β’Γ2/3922/1984 ΦΕΚ 3 Β’Γ2/3031/1985 ΦΕΚ 726 Β’Γ2/3560/1989 ΦΕΚ 720 Β’ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν.
 3. Οι αποφάσεις με αριθμό Ε1/550/1982 ΦΕΚ 296 Β’, Ε3/96/1985 (Β’ 105), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989(Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, εξακολουθούν να ισχύουν
 4. Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών/τριών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων υπάγονται στους/στις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες/χθείσες» μόνο οι μαθητές/τριες της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (περ. ε’ της παρ. 2του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016, (Α’ 125)).
 5. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών:

α. Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, θα πρέπει οι γονείς/κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες,

 • με αίτηση τους να προσκομίσουν στο σχολείο φοίτησης
 • πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της μαθητή/τριας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

β. Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, ισχύει η παρ. 11 του άρθρου 5 της αριθμ. ΣΤ5/71/ 1-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1197/1972 (ΦΕΚ 109), που προβλέπουν τα δικαιολογητικά για κατατακτήριες εξετάσεις κατ` ιδίαν διδαχθέντων μαθητών οι οποίοι διέμεναν στο εξωτερικό για οικογενειακούς λόγους, τροποποιούνται κατά το μέρος που αναφέρονται στα δικαιολογητικά και εφεξής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται ως ακολούθως:

 • Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό της οικείας ελληνικής προξενικής αρχής που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή, για την ύλη που διδάχθηκε κατ` ιδίαν ο μαθητής, κατά τάξη και κατά μάθημα.

Οι υπαγόμενοι/ες στις διατάξεις των κατ’ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών, σύμφωνα με την παρούσα, υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου

Ποιοι μαθητές υπάγονται στην κατηγορία κατ ιδίαν παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124).
α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτησή τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτησή τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ποιες παθήσεις ή καταστάσεις δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ΥΑ 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/Β/9-3-1973)
Καθορίζομεν τας παθήσεις τας δικαιολογούσας την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και την παραπομπήν των εις κατατακτήριον εξέτασιν ως ακολούθως:

 1. Ορθοπεδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως προς θεραπείαν.
 2. Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί.
 3. Χορεία
 4. Αθέτωσις
 5. Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι ήτοι: μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν.
 6. Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως
 7. Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.
 8. Ανοικτή φυματίωσις πνευμόνων.
 9. Φυματιώδης μηνιγκίτις.
 10. Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως.
 11. Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος.
 12. Καρδιακαί ή νευρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι.
 13. Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις Νοσοκομείον ή κλινικήν επί τρίμηνον τουλάχιστον.

Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι παρακάτω νόσοι ή καταστάσεις με τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις

 • Βαρεία ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα (Φ.321.4/2/48661/30-5-1974, ΦΕΚ 607/Β/15-6-1974)
 • Αιμορροφιλία 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976)
 • Ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (για τους μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 231.5/4/Γ2/3922/28-12-1984, ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985)
 • Κατάσταση κύησης (για μαθήτριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γ2/3536/12-12-1985 και 231.5/7/Γ2/3031/22-10-1985, ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985)
 • Άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας, εξαρτημένων ατόμων (ΥΑ Γ2/3560/25-9-1989, ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989)

Ειδικά για την «Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση» εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις :

 • ΥΑ Φ.105/Ε1/550/4-5-1982 (ΦΕΚ 296/Β/26-5-1982)
 • ΥΑ Ε3/96/22-2-1985 (ΦΕΚ 106/Β/1-3-1985)

οι οποίες καθορίζουν τις ίδιες παθήσεις / καταστάσεις με αυτές της Γενικής Εκπαίδευσης