Αξιολόγηση ΕΠΑΛ

Τρόπος Αξιολόγησης των Κατ’ Ιδίαν Διδαχθέντων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ4/56637/Δ4/31-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας (ενόψει έκδοσης σχετικού ΠΔ) – Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017 (του ν. 4386/2016)

  1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου ή παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξεταζόμενοι γραπτώς και προφορικώς σε όλα τα μαθήματα, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της αντίστοιχης τάξης του ΕΠΑΛ. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως πρόεδρο και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός των τετραμήνων στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο ετήσιος βαθμός επίδοσης είναι ο Μ.Ο. του προφορικού βαθμού των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης.
  2. Στα μαθήματα Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο Χώρο Εργασίας» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων», οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές δεν αξιολογούνται.
  3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται για εξέταση.
  4. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.