Διαδικασία Κατάταξης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Για τη λήψη αντιστοιχίας – κατάξης τίτλου ξένου σχολείου της αλλοδαπής ή της ημεδαπής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

1) Επικυρωμένος Τίτλος – Βεβαίωση ξένου σχολείου που θα ανεφέρει την τάξη την οποία αποφοίτησε και την τάξη στην οποία προάγεται
Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών ή σε αντίγραφό του (όχι σε φωτοαντίγραφο) με 2 τρόπους :

Α) με σφραγίδα APOSTILLE ( για τις χώρες που εκδίδουν APOSTILLE)
Β) από την ελληνική προξενική αρχή που βρίσκεται στη χώρα από την οποία εκδόθηκε ο τίτλος σπουδών ( για τις χώρες που δεν εκδίδουν APOSTILLE

2) Επίσημη Μετάφραση του τίτλου και της σφραγίδας APOSTILLE από Ελληνική Αρχή.

Επισημάνσεις :

  1. Η επίσημη μετάφραση γίνεται μετά την επικύρωση.
  2. Η μετάφραση γίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την ελληνική προξενική Αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου ή από δικηγόρο.
  3. Στην περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση από το δικηγορικό σύλλογο ότι ο μεταφράσας δικηγόρος είναι μέλος του, καθώς και βεβαίωση του δικηγόρου ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζει.