Aside

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2462/2015 σχετικά με την«Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», προβλέπονται τα εξής:

 •  Αντικαθίσταται η λέξη «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή»
 • Έως την 30η Νοεμβρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μετεγγραφή υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται έως την 20η Νοεμβρίου».
 • Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2. Η διαδικασία μετεγγραφής για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους»

Γενικά οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους:

 • μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μετεγγραφή χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 • η αμοιβαία μετεγγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 • για όλες τις  περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μετεγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
 • Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.  Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση, και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν και σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους».

Aside

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται  από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στις γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται συνήθως 1-20 Δεκεμβρίου. Το κάθε Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την ύλη και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του. Η εξέταση γίνεται σε 3 μαθήματα. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε ένα Τμήμα ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών 6ετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για 5ετή ή 4ετή φοίτηση.

Τυχόν απαλλαγή από εξετάσεις σε μαθήματα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και οι  φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση ή υποχρεώνονται σε εξέταση των μαθημάτων/ασκήσεων/εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

Γενικά σύμφωνα με  την σχετική εγκύκλιος κατάταξης πτυχιούχων και ειδικότερα σύμφωνα με τις  οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

2. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις

3. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο φοιτητή στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι φοιτητές απαλλάσσονται ή όχι από την εξέταση μαθημάτων

6. To παράβολο για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχει καταργηθεί.

7. Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επιπλέον για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

8.Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

9.Οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

10.Επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,

11.Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484).

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).
Πηγή άρθρου: Εγκύκλιος: Πώς θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. | fresh-education

 

Aside

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4115/2013, διευθετήθηκε, κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, η εκκρεμότητα και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Aside

Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η διερεύνηση της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση την περίοδο 2008-2019.

Ειδικότερα, διερευνώνται οι μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση και οι απαιτήσεις τους σε εκπαιδευτικά προσόντα και επαγγέλματα.

Οι κλάδοι υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί την περίοδο ύφεσης της οικονομίας και μείωσης της απασχόλησης (2008-2013), ανέκαμψαν ταχύτερα την περίοδο αύξησης της απασχόλησης (2013-2019), έκαναν μεγαλύτερη χρήση δυναμικού με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και επιστημονικά επαγγέλματα, και περιορισμένη χρήση ανειδίκευτης εργασίας.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ευάλωτοι την περίοδο της κρίσης, έκαναν χρήση δυναμικού με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, χρησιμοποίησαν περισσότερη ανειδίκευτη εργασία, εμφανίζοντας ταυτοχρόνως εντονότερες τάσεις αποειδίκευσης και υποκατάστασης τεχνικών επαγγελμάτων από ανειδίκευτη εργασία και επαγγελματιών από υπαλλήλους γραφείου. Ολόκληρο το κείμενο εδώ.

 

Aside

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και 2.600 οπλιτών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή επιπλέον σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές καθώς και οι προσλήψεις οπλιτών. Συγκεκριμένα αναμένεται η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και η πρόσληψη 1.600 επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.).

Aside

 • Δωρεά Αλέξανδρου Καραβίτη : Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα των Σχολών: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης -Επιλογή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος Ένα (1) έτος. Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Τηλ: +30 2810 393220 e-mail: etaireia@rector.uoc.gr
 • Υποτροφία Στέλιου Ορφανουδάκη :Προπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης -Άριστη επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών -Τρία (3) έτη. Πληρ: http://www.ics.forth.gr
 • Βραβείο Louis Robert : Προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης –Καλύτερη αρχαιογνωστική εργασία προπτυχιακού φοιτητή 47 του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ένα (1) έτος. Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Τηλ: +30 28310 -77336 -77337 ή Τμήματος Φιλολογίας Τηλ: +30 28310 -77301 -77306
 • Υποτροφία «Όμηρος Κοντούλης»; Υποτροφία στον πρωτεύσαντα απόφοιτο των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου : Με επιλογή για Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική) με Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, µε προτίµηση σε υποψηφίους από την Ήπειρο -Hλικία 16-22 ετών -Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω Τέχνες για Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος ως έξι (6) έτη το πολύ.
 • Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου : Με διαγωνισμό -Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή Γλυπτική -Άποροι φοιτητές Τρία ως πέντε (3-5) έτη.
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  Χορήγηση με επιλογή -Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) – Αλλοδαποί (αλλογενείς και ομογενείς) προερχόμενοι από οποιαδήποτε χώρα 38 Προϋποθέσεις: -τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό -σπουδές σε αυτόν τον τομέα ή σε σχετικό αντικείμενο -σοβαρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες μελέτης, ανάδειξης και προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού -ανώτερο επίπεδο σπουδών -εμπειρία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας -ισχυρές ενδείξεις διασύνδεσης του προγράμματος με την ακαδημαϊκή ή και την επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων. Διάρκεια: ένας (1) μήνας Αιτήσεις: από 1 Οκτωβρίου έως 28 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (σφραγίδα αποστολής φακέλου μέσω ταχυδρομείου) Πληρ: κα Ιωάννα Κορπίδου Τηλ: +30 2310 994168 e-mail: iwanna@lib.auth.gr
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φοιτούν στο Γ’ ή στο Ε’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Γ’, Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Γ’, Ε’, Ζ’ ή Θ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης). -Εξαιρετική επίδοση -Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα -Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή. Εξάμηνη διάρκεια (εντός του ημερολογιακού έτους) Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα Πληρ: κα Βασιλική Γέρμανου e-mail: vgermano@ad.auth.gr κα Μαρία Ιωαννίδου e-mail: mrioan@ad.auth.gr Τηλ: +30 2310 991373 +30 2310 995132
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Αλλοδαποί – αλλογενείς προπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι στις Σχολές ή Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Επίδοση στη Σχολή φοίτησης -Πιστοποιητικό γνώσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας -Βαθμός επίδοσης Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Οικονομική αδυναμία -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική -Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας. Διάρκεια ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος των κανονικής διάρκειας σπουδών ανάλογα με τη Σχολή φοίτησης. Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).
 • Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη : Με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές –Φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ -Άποροι φοιτητές Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
 • Κληροδότημα Ελένης Τριανταφυλλίδου : Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Νοµικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου -Άποροι φοιτητές.
 • Κληρονομιά Ατσαρού Πηνελόπης : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βαρύκα Ιωάννου:  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών – µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βλάχου Νικολάου : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό -Άποροι άρρενες φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου (Η υποτροφία χορηγείται από το δεύτερο έτος σπουδών). -µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βόλτου Ηρακλέους: Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία) στις επιστήµες της Χηµείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτροµηχανικής –Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Απόφοιτοι Λυκείου -Ηλικία έως 24 ετών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Έπαθλο Αναστασίου Διομήδου Κυριακού: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνσµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λαμπρίδου Ιωάννου; Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 9 «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λειβαδά Μιχαήλ: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Λιόντα Λαμπρινής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Γεωργίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Δημητρίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Τεταρτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μωραΐτου Βασιλικής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παΐζη Γερασίμου και Κάθλην : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Γκανιώτη – Παπαγεώργη Χριστίνας: Προπτυχιακές σπουδές για εννέα (9) άρρενες φοιτητές Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (έναν από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος) -Καταγωγή από τα Ελληνικά νησιά -Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι -Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία -Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
 • Κληροδότημα Κριτικού Ι. Νικολάου: Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου -Μεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των µαθηµάτων των Μαθηµατικών που διδάσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
 • Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου :Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1ο-2ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3ο-4ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5ο-6ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7ο-8ο εξάµηνο -Oικονοµική αδυναµία.
 • Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου : κα Α. Αργυροπούλου Τηλ: +30 210 8203216 ή 218 fax: +30 210 8214081 για Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών –Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ΄τουλάχιστον εξάµηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα µαθήµατα του προηγούµενου έτους (βαθµός επτά και μισό -7,5- και άνω), µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα των προηγούµενων ετών – περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι -Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι µε βαθµό οκτώ και μισό (8,5) και άνω, ανεξαρτήτως οικονοµικών πόρων, προκειµένου να λάβουν τιµητική (µη χρηµατική) υποτροφία.
 • Κληροδότημα Νικολάου Αβραμίδη : Χορήγηση υποτροφίας με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονοµικά αδύναμοι ώστε να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους -Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών, με μέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον επτά (7,0). Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου : Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών επτά και μισό (7,5) και άνω -Να είναι οικονομικά αδύναμοι σε βαθμό που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη :Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Να έχουν επιτύχει κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7,0) και άνω. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να διακρίνονται στις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη -Να διακρίνονται για το ήθος και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους -Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, για την ανάδειξη των υποτρόφων, διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός. Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή.
 • Κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη :Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών οκτώ και μισό -8,5- και άνω ) -Ηλικία μέχρι 36 ετών -Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο
 • Κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους. Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CERN (Summer Student) : Χορήγηση με επιλογή από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN –Προπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις επιστήμες Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Χημείας -Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών φοίτησης –Να μην έχουν εργαστεί προηγουμένως στο CERN –Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (εκτιμάται η γνώση της Γαλλικής) -Ελληνική υπηκοότητα Διάρκεια οκτώ έως δεκατρείς (8-13) βδομάδες κατά τη θερινή περίοδο του CERN Αιτήσεις: τον Μάρτιο μήνα αποκλειστικά στο ιστότοπο του CERN: http://jobs.web.cern.ch
 • Κληροδότημα Καραπάνου Ευαγγελίας:  Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων -Άποροι φοιτητές.   
 • Κληροδότημα «Δεσύλλα Έλλης» : Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης -(ένας –1- φοιτητής – μία –1- φοιτήτρια) -Άποροι υποψήφιοι -Αριστούχοι φοιτητές –Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου -Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή -Εννέα (9) µήνες.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ :οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σχετικό σύνδεσμο http://www.eap.gr /Εκπαίδευση/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) Πληρ: κ. Τιμόθεος Αποστολάκης Τηλ: +30 2610 367366 κα Κων/να Μικέλη Τηλ: +30 2610 367367 για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής για όσους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά τρεις (3) θεματικές ενότητες- εκτός των εργαστηριακών κύκλων- και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτές βαθμό από οκτώ και μισό (8,5) και άνω, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν δύο (2) θεματικές ενότητες και συγκεντρώνουν βαθμό σε κάθε μια από αυτές από οκτώ και μισό (8,5) και άνω. Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
 •  Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης ( Τηλ: +30 210 3442354 +30 210 344 3229 fax: +30 210 344 2365  Πληρ: κα Μ. Κοπανάκη, κα Λ. Πλαγιαννάκου e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr, klirodotimata1@minedu.gov.gr klirodotimata2@minedu.gov.gr) :Υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ που χορηγούνται από Κληροδοτήµατα (σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Κολωνού 2 101 85 Αθήνα Τηλ: +30 210 5245198 fax: +30 210 5237110 Πληρ: κα Α.Αμπαριώτου e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr )
 • Κληροδότημα Νεοφύτου Θωμοπούλου Αρχιμανδρίτου : Με επιλογή –Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (η Σχολή επιλέγεται ανάλογα µε τη σχετική προκήρυξη) -Άποροι υποψήφιοι -Πρωτοετείς υποψήφιοι που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής τους -Κατά προτίµηση, οι συγγενείς του διαθέτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.