Τράπεζα Θεμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι ο υπεύθυνος φορέας για την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) στο Λύκειο.

Η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι μια προσεκτικά και συστηματικά οργανωμένη συλλογή εξεταστικών αντικειμένων η οποία, με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής, θα επιτρέπει την καταχώρηση, αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση κάθε αντικειμένου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) και στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).

Στο άρθρο 9 του Ν. 4692/2020 αναφέρεται ότι «τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των Α′ και Β′ τάξεων κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και των απολυτήριων εξετάσεων της Γ ́ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από την Τράπεζα θεμάτων» και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εισαγωγή της είναι σταδιακή και αφορά τους μαθητές/τις μαθήτριες που εισέρχονται από το σχολικό έτος 2020-21 στην Α’ Λυκείου.

Μπορείτε να δείτε εδώ την παλαιότερη Τράπεζα θεμάτων του ΙΕΠ.