Προκαταρτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών έτους 2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι Στρατιωτικές Σχολές έχουν ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους την κατάσταση των δεκτών υποψήφιων για συμμετοχή στις ΠΚΕ έτους 2018, το πρόγραμμα των Προκαταρτικών Εξετάσεων, και τους υποψήφιους με ελλιπή δικαιολογητικά.

ΣΣΑΣ  https://ssas.army.gr/

  ΣΜΥ   https://smy.army.gr/
  ΣΝΔ    http://www.hna.gr/el/
  Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων https://sse.army.gr/