Ημέρα: 12 Νοεμβρίου 2020

Aside

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2462/2015 σχετικά με την«Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», προβλέπονται τα εξής:

  •  Αντικαθίσταται η λέξη «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή»
  • Έως την 30η Νοεμβρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μετεγγραφή υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται έως την 20η Νοεμβρίου».
  • Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2. Η διαδικασία μετεγγραφής για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους»

Γενικά οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους:

  • μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μετεγγραφή χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
  • η αμοιβαία μετεγγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • για όλες τις  περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μετεγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
  • Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.  Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση, και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν και σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους».

Aside

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται  από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στις γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται συνήθως 1-20 Δεκεμβρίου. Το κάθε Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την ύλη και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του. Η εξέταση γίνεται σε 3 μαθήματα. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε ένα Τμήμα ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών 6ετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για 5ετή ή 4ετή φοίτηση.

Τυχόν απαλλαγή από εξετάσεις σε μαθήματα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και οι  φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση ή υποχρεώνονται σε εξέταση των μαθημάτων/ασκήσεων/εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

Γενικά σύμφωνα με  την σχετική εγκύκλιος κατάταξης πτυχιούχων και ειδικότερα σύμφωνα με τις  οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

2. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις

3. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο φοιτητή στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι φοιτητές απαλλάσσονται ή όχι από την εξέταση μαθημάτων

6. To παράβολο για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχει καταργηθεί.

7. Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επιπλέον για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

8.Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

9.Οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

10.Επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,

11.Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484).

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).
Πηγή άρθρου: Εγκύκλιος: Πώς θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. | fresh-education

 

Aside

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4115/2013, διευθετήθηκε, κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, η εκκρεμότητα και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Aside

Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η διερεύνηση της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση την περίοδο 2008-2019.

Ειδικότερα, διερευνώνται οι μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση και οι απαιτήσεις τους σε εκπαιδευτικά προσόντα και επαγγέλματα.

Οι κλάδοι υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί την περίοδο ύφεσης της οικονομίας και μείωσης της απασχόλησης (2008-2013), ανέκαμψαν ταχύτερα την περίοδο αύξησης της απασχόλησης (2013-2019), έκαναν μεγαλύτερη χρήση δυναμικού με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και επιστημονικά επαγγέλματα, και περιορισμένη χρήση ανειδίκευτης εργασίας.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ευάλωτοι την περίοδο της κρίσης, έκαναν χρήση δυναμικού με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, χρησιμοποίησαν περισσότερη ανειδίκευτη εργασία, εμφανίζοντας ταυτοχρόνως εντονότερες τάσεις αποειδίκευσης και υποκατάστασης τεχνικών επαγγελμάτων από ανειδίκευτη εργασία και επαγγελματιών από υπαλλήλους γραφείου. Ολόκληρο το κείμενο εδώ.