Μήνας: Νοεμβρίου 2020

Aside

Σύμφωνα με την  εγκύκλιο σχετικά με την Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις διαδικασίες και τα όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής με το «νέο» σύστημα, προβλέπει τις παρακάτω αλλαγές :

 • Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Αν πρόκειται για μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε αυτοί δηλώνουν υποχρεωτικά ως τέταρτο μάθημα το μάθημα που έχουν επιλέξει και παρακολουθούν δηλαδή είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου.
 • Την ανωτέρω Αίτηση Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση- Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Ειδικότερα, αν επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας τότε θα πρέπει να δηλώσουν ως τέταρτο μάθημα είτε το μάθημα των Μαθηματικών προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, είτε το μάθημα της Βιολογίας προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου. Η Αίτηση Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης επιβεβαιώνεται και δεν τροποποιείται. Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι μαθητές θα υποβάλουν την Αίτηση – Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) στη σχολική τους μονάδα, η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά. Mε όμοια απόφαση θα καθοριστεί ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021
 • Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και Χρόνος και τόπος υποβολής αίτησης : Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων έχουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Οι ως άνω υποψήφιοι (μαθητές τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή απόφοιτοι) δηλώνουν τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην Αίτηση-Δήλωση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του έτους διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία δήλωσης των ειδικών μαθημάτων καθορίζεται στις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις Αίτησης – Δήλωσης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Aside

Σχετικά με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ251/25089/Α5/ 20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019, δείτε την εγκύκλιο  εδώ και την σχετική παρουσίαση του γραφείου μας εδώ:  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ  ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΓΕΛ  2020-21

Aside

Κατά την παρούσα φάση τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σε συνεργασία και με τις κατά περίπτωση λειτουργούσες Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) προβαίνουν σε σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των γονέων και μαθητών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε αιτούνται την παραπάνω υπηρεσία πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους εξ αποστάσεως υποστήριξης, ηλεκτρονικά (με πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Χανίων – τμήμα επαγγελματικού προσανατολισμού θα ενημερώσει όλες τις σχολικές μονάδες με ηλεκτρονικό μήνυμα με όλες τις δυνατότητες, ασύγχρονα και σύγχρονα, ς σχετικά με την ανάρτηση του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, στον παρόν ιστοχώρο, σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για τα εξ αποστάσεως προγράμματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την υποστήριξη των μαθητών/τριών, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, για να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.

Στην περίπτωση νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, γονέων και μαθητών για συμβουλευτική και υποστήριξη στον επαγγελματικό προσανατολισμό, χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο email : kesyp@dide.chan.sch.gr

«Κανένας μόνος του» στα Χανιά – Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης: 28213-41766

Ο Δήμος Χανίων, έπειτα από την ανακοίνωση για το 2ο lockdown, ανταποκρινόμενος για ακόμα μία φορά στις ανάγκες των πολιτών, στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, που έχουν αδυναμία ως προς τη φροντίδα τους όπως ευπαθείς ομάδες, άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα…

Aside

Πρόγραμμα αφήγησης – ανάγνωσης – δραστηριοτήτων για παιδιά: Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων θέλοντας να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα στα παιδιά, που μένουν σπίτι, συνεχίζει τη σειρά αφηγήσεων – αναγνώσεων παιδικών βιβλίων και δραστηριοτήτων, που θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αναζητήστε νέα videos αλλά και παλαιότερα στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/channel/UCAYWKxattewt4wSslqjIwtA καθώς και στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων https://www.librarychania.gr/ και στο Facebook: https://www.facebook.com/librarychania

Υπενθυμίζεται ότι οι Βιβλιοθήκες του Δήμου μας δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό τους να μη στερηθεί το διάβασμα και τη χαρά της ανάγνωσης, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, αξιοποιώντας τη μέθοδο δανεισμού με παραγγελία. Η ανάγνωση, άλλωστε, προσφέρει απίστευτη παρηγοριά, μειώνει το άγχος, μας δίνει θάρρος και μας κάνει να νιώθουμε πιο ολοκληρωμένοι και ευτυχισμένοι.

Υπεύθυνες για την ανάγνωση – αφήγηση και τις δραστηριότητες οι κυρίες:

Βιβή Χουδαλάκη, Προϊσταμένη Βιβλιοθηκών Δήμου Χανίων

Ρούλα Τατσοπούλου, Θεατρολόγος, υπάλληλος της Παιδικής – Εφηβικής Βιβλιοθήκης Δημοτικού Κήπου.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ιστοσελίδα Δημοτικής Βιβλιοθήκης: https://www.librarychania.gr/

 • Facebook: https://www.facebook.com/librarychania

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων: 2821 3 41661 – 2, Παιδική – Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου: 2821 3 41774.

Aside

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, προσφέρει διαδικτυακή και τηλεφωνική υποστήριξη στους δημότες που γυμνάζονται ή επιθυμούν να γυμναστούν και αναζητούν πληροφορίες, μέχρι να επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια και την επαναφορά των πολιτών στην κανονικότητα.

Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν από πτυχιούχους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και θα γίνεται μέσω skype, zoom & messenger. Μπορούν να πραγματοποιηθούν βιντεοκλήσεις, ηχητικές κλήσεις και chat, ενώ διαθέσιμα είναι τα τηλέφωνα των γυμναστών για τηλεφωνική συμβουλευτική. Οι συμβουλές που θα δίνονται θα είναι στη μορφή συζήτησης, και υπόδειξης – πρότασης, για το τι μπορεί να κάνει ο κάθε ασκούμενος.

Όποιος δημότης επιθυμεί μπορεί να συμπληρώσει την αίτηση ή να επικοινωνήσει με τους γυμναστές με τους παρακάτω τρόπους:

 • Skype: Βιντεοκλήση ή chat ή κλήση

«Αθλητισμός Δήμος Χανίων»: email λογαριασμού t-athlipoli@chania.gr

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30-15.30, (Γιάννης Ζαγουράκης, 6932372658)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 14.00-22.00, (Μανούσος Βιζυράκης, 6944720918)

 • Messenger: Βιντεοκλήση ή chat ή κλήση

Αθλητισμός Δήμος Χανίων (https://www.facebook.com/athlitismos.dimoschanion)

Δευτέρα έως Παρασκευή: 7.30-15.30, (Σαράντος Βόλτσης, 6946081237)

Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00-20.00, (Τέτη Χρυσοστομίδου, ειδικότητα ΑμΕΑ)

 • Zoom: Ομαδικό πρόγραμμα γυμναστικής και ατομική συμβουλευτική, κατόπιν ραντεβού

Για τη συμμετοχή συμπληρώστε την αίτηση και θα αποσταλούν τα στοιχεία για την πρόσβαση (έναρξη: 16.11.2020)

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.30-11.30 (Σοφιάννα Κατσαρού)
Περισσότερες πληροφορίες στο email: g-athlitismos@chania.gr

 

Επίσης, το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων καλεί τους επαγγελματίες Αθλητικής Επιστήμης, τους πτυχιούχους Γυμναστές, αλλά και επαγγελματίες που σχετίζονται με την άθληση και κίνηση, όπως τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, τις σχολές χορού, σχολές πολεμικών τεχνών κ.ο.κ, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα δωρεάν διαδικτυακά προγράμματα εκγύμνασης των δημοτών.

Σκοπός, των παρουσιάσεων είναι η παροχή μιας εναλλακτικής διεξόδου για τις δύσκολες μέρες της καραντίνας και συγχρόνως η ευκαιρία για παρουσίαση αθλημάτων, την γνωριμία με αντικείμενα που σχετίζονται με την σωματική άσκηση και την κίνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο g-athlitismos@chania.gr έως τη Δευτέρα 23.11.2020.

Aside

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr   (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο ).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή  επικοινωνώντας στα τηλέφωνα : 210-3442074, 210-3442705, 210-3442661, 210-3442693, 210-3442688.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία των εγγραφών θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Aside

 • Απόφαση συγκρότησης διαπεριφερειακών διαδικτυακών τμημάτων μαθητών ευπαθών ομάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  εδώ
 • Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021» εδώ
 • Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών συμβουλευτικής υποστήριξης εδώ
 • Το πρόγραμμα The Tipping Point έχει σκοπό να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων, σε ότι αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Μέσω του Tipping Point δίνεται η δυνατότητα στο κάθε μαθητή που βρίσκεται ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, να ανακαλύπτει καινούρια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά μονοπάτια, καθοδηγούμενος από αυτούς που τα έχουν ήδη “περπατήσει” επιτυχώς (μέντορες). Πραγματοποιείται με έγκριση του υπουργείου παιδείας και διαδικτυακά.

 • Synergy: επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη : από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Λασκαρίδη

Aside

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης τα τελευταία χρόνια οργανώνει ημέρες επισκέψεων μαθητών Λυκείου στις εγκαταστάσεις του, για την ενημέρωσή τους στην Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Computer Engineering). Αυτή τη χρονιά, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας, οι ενημερωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με τηλεδιασκέψεις και ομιλητές/συντονιστές θα είναι ο πρόεδρος και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Σε πρώτη φάση, για τον Δεκέμβριο του 2020, έχουν προγραμματιστεί δύο τηλεδιασκέψεις:

 • την Τετάρτη 9/12/2020, από 15:00 έως 16:30
 • την Τετάρτη 16/12/2020 από 12:10 έως 13:40.

Η συμμετοχή των μαθητών (και των κηδεμόνων τους εάν το επιθυμούν) καθώς και των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα πληροφορικής ή έχουν αναλάβει να συντονίσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους στις δράσεις αυτές, θα γίνει μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης webex, με σύνδεση σε διεύθυνση που θα κοινοποιηθεί στους συντονιστές των σχολείων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Αυτοί με τη σειρά τους, θα την κοινοποιήσουν στους μαθητές που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν και θα αναλάβουν την οργάνωση της συμμετοχής στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί τις δυο τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος την 16/12.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/9CWir89B8NNhavfJ7  μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους αναφερόμενους στις πληροφορίες :

Σαβιολάκη Μαρία τηλ. 2810393511, e-mail: saviolaki@csd.uoc.gr

Τσατσάκης Νίκος τηλ. 2810393524, e-mail: nikost@csd.uoc.gr

Aside

Ειδικά μαθήματα :

 • Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
 • Ξένες γλώσσες
 • Υγειονομική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες σε Αθλήματα για ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) & Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές και Σώματα με επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση(όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης)
 • α)Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο οργανοχρησίας των υποψηφίων. Ως μουσικό όργανο εννοείται και η φωνητική τέχνη. β)Μουσική Αντίληψη και Γνώση, με το οποίο αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών μουσικών γνώσεων. Σχετική εγκύκλιος εδώ.

Σχολές με ειδικά μαθήματα:

 • Φιλολογίας ξένων γλωσσών: εξετάζονται στην  αντίστοιχη ξένη γλώσσα.
 • Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε 2 από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».Ο μαθητής μπορεί να εξετασθεί και στις 3 γλώσσες και θα μετρήσουν οι 2 ξένες γλώσσες με τις καλύτερες βαθμολογίες.
 • Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξετάζονται και στα 2 ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». Επιπλέον οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών ή των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα στο μάθημα α) Νεοελληνική Γλώσσα των Γενικών Λυκείων ή β) Νέα Ελληνικά των Επαγγελματικών Λυκείων. Ειδικότερα, για την εξαγωγή της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθμός που έλαβε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων και ο βαθμός στα ειδικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ως εξής:α) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, β) ο βαθμός στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, γ) ο βαθμός στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» των Γενικών Λυκείων ή «Νέα Ελληνικά» των Επαγγελματικών Λυκείων στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου πολλαπλασιάζεται επί 0.3, δ) ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση εκατοστού πολλαπλασιάζεται επί 0.1. Το άθροισμα των τεσσάρων ανωτέρω γινομένων πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1.000), ώστε να εξαχθεί ο τελικός αριθμός μορίων, με μέγιστο δυνατό τον αριθμό των είκοσι χιλιάδων (20.000) μορίων. Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων, τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, καθώς και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η εισαγωγική κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων εξετάζονται στα 2 ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».
 • Ναυτιλιακών Σπουδών και Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου : εξετάζονται στα Αγγλικά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας των πρώην Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Θεσσαλίας, και Ιονίων Νήσων, Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής 4 ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».Ο μαθητής μπορεί να εξετασθεί σε πάνω από 1 γλώσσες και θα μετρήσει η ξένη γλώσσα με την καλύτερη βαθμολογία
 • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. πρώην Τ.Ε.Φ.Α.Α. ): απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400 μ. για τα αγόρια και 200 μ. για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6 kg) και κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.
 • Εκκλησιαστικές Ακαδημίες :οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι, ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.
 • Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές : οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, καθώς και αθλητικές δοκιμασίες με κατώτερο όριο βαθμολογίας. Υπάρχει δηλαδή βαθμολογική βάση και ο/η υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες. Επίσης υπάρχουν ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κάθε χρόνο, είτε την προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ για εξειδικευμένες πληροφορίες: www.geetha.mil.gr και www.astynomia.gr.


 • ΠΡΟΣΟΧΗ :
  1. Για τα μόρια εισαγωγής στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση διπλασιάζεται ο βαθμός στο ειδικό μάθημα (έχει συντελεστή 2) και προστίθεται στο σύνολο των υπόλοιπων μορίων εισαγωγής εκτός από το μάθημα της ξένης γλώσσας για τις σχολές MME, Nαυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών, Tουριστικών Eπιχειρήσεων και Eπαγγελμάτων που έχει συντελεστή 1.
  2. Εάν τα ειδικά μαθήματα είναι 2, η βάση είναι ξεχωριστή : προσθέτει 2000 ή 4000 μόρια
  3. Οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα και οι πρακτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται στο τέλος των εξετάσεων και σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.
  4. Προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας υποψήφιος σε σχολή που έχει ειδικό μάθημα είναι να γράψει στο μάθημα αυτό τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 10.
  5. H βαθμολογία για τα ειδικά μαθήματα είναι:
   α. Για το σχέδιο, ο μέσος όρος των δύο σχεδίων ελεύθερου και γραμμικού.
   β. Για την ξένη γλώσσα είναι ο βαθμός που έχει γράψει στην ξένη γλώσσα. Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου όπου ως βαθμός θεωρείται ο μέσος όρος των βαθμών που έχει γράψει ο υποψήφιος στις δύο ξένες γλώσσες που διάλεξε να εξεταστεί.
   γ. Για τη μουσική, ο μέσος όρος αρμονίας και υπαγόρευσης κειμένου.
  6. Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
  7. Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

 

 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 & 2016 εδώ,  2020 εδώ, στο ειδικό μάθημα Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων  2020 εδώ

Aside

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2462/2015 σχετικά με την«Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ», προβλέπονται τα εξής:

 •  Αντικαθίσταται η λέξη «αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής» με τη λέξη «αμοιβαία μετεγγραφή»
 • Έως την 30η Νοεμβρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μετεγγραφή υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η κοινή αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται έως την 20η Νοεμβρίου».
 • Η διαδικασία της αμοιβαίας μετεγγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται έως την 15η Δεκεμβρίου 2015 με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου / Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. 2. Η διαδικασία μετεγγραφής για την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α., η οποία εκδίδεται έως την 5η Δεκεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους»

Γενικά οι φοιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη τους:

 • μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μετεγγραφή χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
 • η αμοιβαία μετεγγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 • για όλες τις  περιπτώσεις ορίζεται ότι η αμοιβαία μετεγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.
 • Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α΄) για την αναγνώριση μαθημάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.  Η αναγνώριση των μαθημάτων πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση, και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν και σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους».

Aside

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιούνται  από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους στις γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι εξετάσεις  πραγματοποιούνται συνήθως 1-20 Δεκεμβρίου. Το κάθε Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την ύλη και τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του. Η εξέταση γίνεται σε 3 μαθήματα. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε ένα Τμήμα ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών 6ετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για 5ετή ή 4ετή φοίτηση.

Τυχόν απαλλαγή από εξετάσεις σε μαθήματα γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και οι  φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση ή υποχρεώνονται σε εξέταση των μαθημάτων/ασκήσεων/εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

Γενικά σύμφωνα με  την σχετική εγκύκλιος κατάταξης πτυχιούχων και ειδικότερα σύμφωνα με τις  οδηγίες για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και τα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

2. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις

3. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο φοιτητή στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

4. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι φοιτητές απαλλάσσονται ή όχι από την εξέταση μαθημάτων

6. To παράβολο για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις  έχει καταργηθεί.

7. Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επιπλέον για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

8.Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους, όσο και από τους επιτηρητές,

9.Οργάνωση των κατατακτήριων εξετάσεων με τη χρήση περισσότερων αμφιθεάτρων/αιθουσών και με ανώτατο όριο συμμετοχής έως τον αριθμό των πενήντα (50) εξεταζομένων ανά αμφιθέατρο/αίθουσα,

10.Επιμελής καθαρισμός όλων των χώρων διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων,

11.Τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από όλους τους συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις (σχολαστικός καθαρισμός χεριών, χρήση αντισηπτικού κ.λπ.), όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέτρα εφαρμόζονται, εφόσον οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται για την εισαγωγή σε Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., που εδρεύει σε περιφερειακή ενότητα που υπάγεται σε επιδημιολογικό επίπεδο χαμηλό, μέτριο ή υψηλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4484).

Αντιθέτως, σε περίπτωση που η περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύει το Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι., υπάγεται σε πολύ υψηλό επιδημιολογικό επίπεδο σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω απόφασης, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων αναβάλλεται προσωρινά και διοργανώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν η περιφερειακή ενότητα υπαχθεί εκ νέου σε ένα από τα τρία πρώτα επιδημιολογικά επίπεδα (χαμηλό, μέτριο ή υψηλό).
Πηγή άρθρου: Εγκύκλιος: Πώς θα γίνουν οι κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. | fresh-education

 

Aside

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4115/2013, διευθετήθηκε, κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, η εκκρεμότητα και είναι πλέον δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Aside

Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η διερεύνηση της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση την περίοδο 2008-2019.

Ειδικότερα, διερευνώνται οι μεταβολές του ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους ως προς την τεχνολογική τους εξειδίκευση και οι απαιτήσεις τους σε εκπαιδευτικά προσόντα και επαγγέλματα.

Οι κλάδοι υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ανθεκτικοί την περίοδο ύφεσης της οικονομίας και μείωσης της απασχόλησης (2008-2013), ανέκαμψαν ταχύτερα την περίοδο αύξησης της απασχόλησης (2013-2019), έκαναν μεγαλύτερη χρήση δυναμικού με υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα και επιστημονικά επαγγέλματα, και περιορισμένη χρήση ανειδίκευτης εργασίας.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης αναδείχτηκαν πιο ευάλωτοι την περίοδο της κρίσης, έκαναν χρήση δυναμικού με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, χρησιμοποίησαν περισσότερη ανειδίκευτη εργασία, εμφανίζοντας ταυτοχρόνως εντονότερες τάσεις αποειδίκευσης και υποκατάστασης τεχνικών επαγγελμάτων από ανειδίκευτη εργασία και επαγγελματιών από υπαλλήλους γραφείου. Ολόκληρο το κείμενο εδώ.

 

Aside

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και 2.600 οπλιτών σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εγκρίθηκε για το 2021 η εισαγωγή επιπλέον σπουδαστών σε στρατιωτικές σχολές καθώς και οι προσλήψεις οπλιτών. Συγκεκριμένα αναμένεται η εισαγωγή 516 επιπλέον σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές καθώς και η πρόσληψη 1.600 επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και 1.000 οπλιτών βραχείας ανακατατάξεως (Ο.Β.Α.).

Aside

 • Δωρεά Αλέξανδρου Καραβίτη : Προπτυχιακές Σπουδές στα Τμήματα των Σχολών: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, του Πανεπιστημίου Κρήτης -Επιλογή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστου Τμήματος Ένα (1) έτος. Πληρ: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Τηλ: +30 2810 393220 e-mail: etaireia@rector.uoc.gr
 • Υποτροφία Στέλιου Ορφανουδάκη :Προπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης -Άριστη επίδοση καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών -Τρία (3) έτη. Πληρ: http://www.ics.forth.gr
 • Βραβείο Louis Robert : Προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης –Καλύτερη αρχαιογνωστική εργασία προπτυχιακού φοιτητή 47 του Τμήματος Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ένα (1) έτος. Πληρ: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Τηλ: +30 28310 -77336 -77337 ή Τμήματος Φιλολογίας Τηλ: +30 28310 -77301 -77306
 • Υποτροφία «Όμηρος Κοντούλης»; Υποτροφία στον πρωτεύσαντα απόφοιτο των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
 • Κληροδότημα Βασιλείου Κουρεμένου : Με επιλογή για Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική) με Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, µε προτίµηση σε υποψηφίους από την Ήπειρο -Hλικία 16-22 ετών -Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω Τέχνες για Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος ως έξι (6) έτη το πολύ.
 • Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου : Με διαγωνισμό -Προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία στη Ζωγραφική ή Γλυπτική -Άποροι φοιτητές Τρία ως πέντε (3-5) έτη.
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  Χορήγηση με επιλογή -Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) – Αλλοδαποί (αλλογενείς και ομογενείς) προερχόμενοι από οποιαδήποτε χώρα 38 Προϋποθέσεις: -τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό -σπουδές σε αυτόν τον τομέα ή σε σχετικό αντικείμενο -σοβαρό υπόβαθρο σε δραστηριότητες μελέτης, ανάδειξης και προβολής της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού -ανώτερο επίπεδο σπουδών -εμπειρία εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας -ισχυρές ενδείξεις διασύνδεσης του προγράμματος με την ακαδημαϊκή ή και την επαγγελματική σταδιοδρομία των υποψηφίων. Διάρκεια: ένας (1) μήνας Αιτήσεις: από 1 Οκτωβρίου έως 28 Φεβρουαρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους (σφραγίδα αποστολής φακέλου μέσω ταχυδρομείου) Πληρ: κα Ιωάννα Κορπίδου Τηλ: +30 2310 994168 e-mail: iwanna@lib.auth.gr
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Προπτυχιακοί φοιτητές των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φοιτούν στο Γ’ ή στο Ε’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Γ’, Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές ή Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Γ’, Ε’, Ζ’ ή Θ’ εξάμηνο σπουδών (για Σχολές 6ετούς φοίτησης). -Εξαιρετική επίδοση -Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα -Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή. Εξάμηνη διάρκεια (εντός του ημερολογιακού έτους) Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα Πληρ: κα Βασιλική Γέρμανου e-mail: vgermano@ad.auth.gr κα Μαρία Ιωαννίδου e-mail: mrioan@ad.auth.gr Τηλ: +30 2310 991373 +30 2310 995132
 • ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Χορήγηση με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Αλλοδαποί – αλλογενείς προπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι στις Σχολές ή Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Επίδοση στη Σχολή φοίτησης -Πιστοποιητικό γνώσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας -Βαθμός επίδοσης Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Οικονομική αδυναμία -Ο υποψήφιος να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή της χώρας του ή Ελληνική -Ο υποψήφιος να μην είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας. Διάρκεια ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος των κανονικής διάρκειας σπουδών ανάλογα με τη Σχολή φοίτησης. Αιτήσεις: τον Νοέμβριο μήνα (εφόσον προκηρυχθεί η υποτροφία).
 • Κληροδότημα Λουκιανού Νικολαϊδη : Με επιλογή -Προπτυχιακές σπουδές –Φοιτητής της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ -Άποροι φοιτητές Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόµη έτος.
 • Κληροδότημα Ελένης Τριανταφυλλίδου : Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές της Νοµικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου -Άποροι φοιτητές.
 • Κληρονομιά Ατσαρού Πηνελόπης : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βαρύκα Ιωάννου:  Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών – µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βλάχου Νικολάου : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό -Άποροι άρρενες φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου (Η υποτροφία χορηγείται από το δεύτερο έτος σπουδών). -µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Βόλτου Ηρακλέους: Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερµανία) στις επιστήµες της Χηµείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτροµηχανικής –Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Απόφοιτοι Λυκείου -Ηλικία έως 24 ετών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Έπαθλο Αναστασίου Διομήδου Κυριακού: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνσµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λαμπρίδου Ιωάννου; Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και του Τµήµατος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, 9 «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Λειβαδά Μιχαήλ: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Λιόντα Λαμπρινής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Γεωργίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Άποροι φοιτητές -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μαυροκορδάτου Δημητρίου: Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Τεταρτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Μωραΐτου Βασιλικής :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παΐζη Γερασίμου και Κάθλην : Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών –Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τµηµάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών -Επιλογή µε διαγωνισµό -Ηλικία έως 36 ετών -Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούµενο έτος σπουδών -Οι πρωτοετείς φοιτητές µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.
 • Κληροδότημα Γκανιώτη – Παπαγεώργη Χριστίνας: Προπτυχιακές σπουδές για εννέα (9) άρρενες φοιτητές Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (έναν από κάθε Σχολή του Ιδρύµατος) -Καταγωγή από τα Ελληνικά νησιά -Οικονοµικά αδύναµοι υποψήφιοι -Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία -Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών.
 • Κληροδότημα Κριτικού Ι. Νικολάου: Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητή, ανεξαρτήτως φύλου, κάθε Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου -Μεγαλύτερη βαθµολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των µαθηµάτων των Μαθηµατικών που διδάσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
 • Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου :Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις -τρεις (3) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1ο-2ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3ο-4ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5ο-6ο εξάµηνο -δύο (2) θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7ο-8ο εξάµηνο -Oικονοµική αδυναµία.
 • Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου : κα Α. Αργυροπούλου Τηλ: +30 210 8203216 ή 218 fax: +30 210 8214081 για Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές των Τµηµάτων Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών –Αίτηση µπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφή στο Γ΄τουλάχιστον εξάµηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα µαθήµατα του προηγούµενου έτους (βαθµός επτά και μισό -7,5- και άνω), µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα µαθήµατα των προηγούµενων ετών – περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι -Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι µε βαθµό οκτώ και μισό (8,5) και άνω, ανεξαρτήτως οικονοµικών πόρων, προκειµένου να λάβουν τιµητική (µη χρηµατική) υποτροφία.
 • Κληροδότημα Νικολάου Αβραμίδη : Χορήγηση υποτροφίας με διαγωνισμό για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονοµικά αδύναμοι ώστε να αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών τους -Να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών, με μέσο όρο βαθµολογίας τουλάχιστον επτά (7,0). Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου : Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών επτά και μισό (7,5) και άνω -Να είναι οικονομικά αδύναμοι σε βαθμό που αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Ιωάννη Ιμβριώτη :Χορήγηση υποτροφίας με επιλογή σε έναν (1) προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -Να έχουν επιτύχει κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7,0) και άνω. Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο.
 • Κληροδότημα Αμύντα Κωνσταντινίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να διακρίνονται στις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη -Να διακρίνονται για το ήθος και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους -Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, για την ανάδειξη των υποτρόφων, διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός. Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή.
 • Κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη :Χορήγηση υποτροφιών με διαγωνισμό σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή τα προηγούμενα έτη σπουδών οκτώ και μισό -8,5- και άνω ) -Ηλικία μέχρι 36 ετών -Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης, επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο
 • Κληροδότημα Κωνσταντίνου Λαζαρίδη :Χορήγηση υποτροφιών με επιλογή σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης. Οι υποψήφιοι πρέπει: -Να είναι μέχρι 36 ετών -Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή -Με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας -Να είναι οικονομικά αδύναμοι -Να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους. Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος.
 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ CERN (Summer Student) : Χορήγηση με επιλογή από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής CERN –Προπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις επιστήμες Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Χημείας -Οι υποψήφιοι να φοιτούν στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη σπουδών φοίτησης –Να μην έχουν εργαστεί προηγουμένως στο CERN –Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (εκτιμάται η γνώση της Γαλλικής) -Ελληνική υπηκοότητα Διάρκεια οκτώ έως δεκατρείς (8-13) βδομάδες κατά τη θερινή περίοδο του CERN Αιτήσεις: τον Μάρτιο μήνα αποκλειστικά στο ιστότοπο του CERN: http://jobs.web.cern.ch
 • Κληροδότημα Καραπάνου Ευαγγελίας:  Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων -Άποροι φοιτητές.   
 • Κληροδότημα «Δεσύλλα Έλλης» : Προπτυχιακές σπουδές για φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης -(ένας –1- φοιτητής – μία –1- φοιτήτρια) -Άποροι υποψήφιοι -Αριστούχοι φοιτητές –Οι φοιτητές πρέπει να έχουν εξεταστεί µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών µέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου -Οι φοιτητές δεν πρέπει να λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή -Εννέα (9) µήνες.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ :οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον σχετικό σύνδεσμο http://www.eap.gr /Εκπαίδευση/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμοί/Υποτροφιών/Κανονισμός Χορήγησης Υποτροφιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου) Πληρ: κ. Τιμόθεος Αποστολάκης Τηλ: +30 2610 367366 κα Κων/να Μικέλη Τηλ: +30 2610 367367 για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών εκτός των χορηγούμενων υποτροφιών με βάση τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τη διαδικασία που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό. Συγκεκριμένα, θα χορηγηθεί υποτροφία ολικής απαλλαγής για όσους φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ακαδημαϊκή χρονιά τρεις (3) θεματικές ενότητες- εκτός των εργαστηριακών κύκλων- και συγκεντρώνουν σε κάθε μια από αυτές βαθμό από οκτώ και μισό (8,5) και άνω, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν δύο (2) θεματικές ενότητες και συγκεντρώνουν βαθμό σε κάθε μια από αυτές από οκτώ και μισό (8,5) και άνω. Η υποτροφία αριστείας θα αφορά στην απαλλαγή όσων θεματικών ενοτήτων δηλωθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Διευκρινίζεται ότι η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν αφορά διπλωματική εργασία και εργαστηριακούς κύκλους. Τέλος, διασαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται κατάθεση αίτησης για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
 •  Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης ( Τηλ: +30 210 3442354 +30 210 344 3229 fax: +30 210 344 2365  Πληρ: κα Μ. Κοπανάκη, κα Λ. Πλαγιαννάκου e-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr, klirodotimata1@minedu.gov.gr klirodotimata2@minedu.gov.gr) :Υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ που χορηγούνται από Κληροδοτήµατα (σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Κολωνού 2 101 85 Αθήνα Τηλ: +30 210 5245198 fax: +30 210 5237110 Πληρ: κα Α.Αμπαριώτου e-mail: klirodot@2018.syzefxis.gov.gr )
 • Κληροδότημα Νεοφύτου Θωμοπούλου Αρχιμανδρίτου : Με επιλογή –Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστηµίου και του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (η Σχολή επιλέγεται ανάλογα µε τη σχετική προκήρυξη) -Άποροι υποψήφιοι -Πρωτοετείς υποψήφιοι που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής τους -Κατά προτίµηση, οι συγγενείς του διαθέτη, ανεξάρτητα από τον κλάδο σπουδών Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών.

Aside

 • ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΟΡΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου Τ.Κ.73400 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2822022128 :Ίδρυμα «Κέντρον Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» : προκηρύσσει  χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών κάθε σχολικό έτος σε οικονομικά αδύνατους μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές(ορφανοί-άποροι), που κατάγονται και διαμένουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα Βάθης, Περιβολιών και Κεφαλιού του Δήμου Κισάμου. Δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της  Προκήρυξης, να υποβάλουν στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος (Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου – Κίσαμος Χανίων – ΤΚ 734 00, Τηλ. 2822022128), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο που είναι γραμμένοι
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικον. έτους 2013 και του Εντύπου Ε-1 των γονέων τους
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του υποψήφιου υπότροφου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν υποτροφία από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
  • Πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή στην οποία έχουν εισαχθεί και φοιτούν.
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Ή ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΦΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 80 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2821052418
 • ΊΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ” ΤΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Τ.Κ. 73008 ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ τηλ.:2821096648
 • Διαθήκη Αριστείδη Μπακλατζή :Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης -Καταγωγή από τον πρώην Δήµο Καµπανού της επαρχίας Σελίνου του Νοµού Χανίων και ειδικότερα, από τα χωριά Μονή, Σούγια, Κουτσογέρακο και Ροδοβάνι
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΖΙΡΗ (δια του Χαζίρειου Πολιτιστικού Κέντρου Αγ.Μαρίνας Ν.Κυδωνίας) ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ «Χαζίρειο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ.Μαρίνας Χανίων τηλ.: 2821068002 «
 • ΔΩΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ Τ.Κ.73 011 ΤΗΛ: 2825091207
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΣΗΦ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΦΑΚΙΑΝΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ : ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης ΧΑΝΙΑ τηλ.:2821037023
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΕ ΟΡΦΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου Τ.Κ.73400 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2822022128
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 12-18 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. 73 100 ΧΑΝΙΑ 2821027807
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ:  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810393220
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜ.ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810393220
 • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ (δια του ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ: 2810342808 2810282471
 • ΙΔΡΥΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ» ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ Τ.Κ. 72300 τηλ.:2843061089
 • ΙΔΡΥΜΑ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : Παϊδοχώρι (Αγ. Πάντες) Αποκορώνου Τ.Κ.73008 ΧΑΝΙΑ τηλ.:2825071101 2825071494

 

 

Aside

Λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση αριθμ. 87763/Ζ1 που περιλαμβάνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 2549), τα αντίστοιχα και μη αντίστοιχα τμήματα των ΑΕΙ είναι τα εξής:

 • ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΕΛ 2.
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΣΕΛ.17
 • ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ – ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΣΕΛ. 18