Ημέρα: 7 Αυγούστου 2018

Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ έτους κατάρτισης 2018-19

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (http://www.gsae.edu.gr/el/) δημοσιεύτηκε πίνακας με τις ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ προς έναρξη για το έτος κατάρτισης 2018-2019. Επισημαίνεται ότι κάποιες ειδικότητες μπορούν να προστεθούν/μεταβληθούν. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ Για το νομό…