Ημέρα: 20 Ιουνίου 2014

Εγκύκλιος Ηλεκτρονικής Υποβολής Μηχανογραφικού ∆ελτίου (Μ.∆.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από την Τρίτη 24-6-2014 ως και τη ∆ευτέρα 14-7-2014, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ µπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό ∆ελτίο (Μ.∆.). Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της…