Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Το γεγονός ότι (α) η λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19 για την Α΄ και Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2019-2020 για τη Γ΄ τάξη, (β) η Γ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει μόνο κατά το σχολικό έτος 2018-19 και (γ) η Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη δυνατότητα της μετάθεσης, κατά μία (1) ώρα, του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06.09.2018 Απόφαση για το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής, και για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας όπως:

  • δύσκολες συνθήκες μετακίνησης μαθητών προς απομακρυσμένες περιοχές με μέσα μαζικής μεταφοράς που εκτελούν συγκεκριμένα δρομολόγια,
  • νυχτερινό ωράριο εργασίας μαθητών
  • καλύτερη συνεργασία με συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες και εύρυθμη συλλειτουργία με το Ε.Κ. που εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα.

Ωράριο Λειτουργίας Εσπερινών ΕΠΑΛ

Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διευκρινίζεται ότι από το σχολικό έτος 2018-2019 για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύει το άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12-06-2018).
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 147899/Δ2/07-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3202/12- 09-2017). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Απόφαση Αριθμ. 130251/Δ2 /31-7-2018
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 Αποφασίζουμε:
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΕΠΑΛ

Απόφαση Αριθμ. Φ2/65921/Δ4 – ΦΕΚ  1426/Β 26-4-2017
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Διαβάστε την Απόφαση Εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου & Λυκείου

Τροποποίηση της υπ΄αριθμό 1300085/Δ2/18.8.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1817/τ.Β’/21.8.2015) με θέμα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ΄ Τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ΄ Τάξεων Μουσικού Λυκείου

ΦΕΚ 2182Β (14-6-16) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου

Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»

ΦΕΚ1640 τ,Β / 9-6-16 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερήσιου Γυμνασίου

Διάρθρωση Σπουδών ΕΠΑΛ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 ΦΕΚ 83Α/11-5-2016

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η ισχύς  άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017

Διαβάστε το Νόμο Εδώ