Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Δυνατότητα χρονικής μετάθεσης ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας

Το γεγονός ότι (α) η λειτουργία του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19 για την Α΄ και Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2019-2020 για τη Γ΄ τάξη, (β) η Γ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει μόνο κατά το σχολικό έτος 2018-19 και (γ) η Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

τη δυνατότητα της μετάθεσης, κατά μία (1) ώρα, του ωραρίου λειτουργίας των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. Φ12/145259/Δ4/06.09.2018 Απόφαση για το σχολικό έτος 2018-19 και εφεξής, και για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας όπως:

  • δύσκολες συνθήκες μετακίνησης μαθητών προς απομακρυσμένες περιοχές με μέσα μαζικής μεταφοράς που εκτελούν συγκεκριμένα δρομολόγια,
  • νυχτερινό ωράριο εργασίας μαθητών
  • καλύτερη συνεργασία με συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες και εύρυθμη συλλειτουργία με το Ε.Κ. που εξυπηρετεί τη σχολική μονάδα.

Ωράριο Λειτουργίας Εσπερινών ΕΠΑΛ

Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Υπενθύμιση γνωστοποίησης Ωρολογίων Προγραμμάτων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Διευκρινίζεται ότι από το σχολικό έτος 2018-2019 για το Εσπερινό Γενικό Λύκειο ισχύει το άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102/12-06-2018).
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 147899/Δ2/07-09-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3202/12- 09-2017). Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Υ.Α. για τα μαθήματα της Α΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Συνεπώς στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα χρησιμοποιηθούν τα σχολικά βιβλία της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ανατομία – Φυσιολογία II» και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Αριθ. Πρωτ.: Φ6/54437/Δ4 – 03-04-2018

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ανατομία – Φυσιολογία II» και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
Σχετ.:
Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» της Γ’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και «Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ» της Δ’
τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας και του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας, αντίστοιχα,
διευκρινίζεται ότι από την ενότητα 7.3 του Κεφαλαίου 7: ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Διαβάστε τις διευκρινήσεις εδώ

Προγραμματισμός για την Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Υποψηφίων για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2018

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Μαρτίου του έτους συμμετοχής τους. Το διάστημα για την  υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων  που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2018, κατόπιν και νεότερης εγκυκλίου που θα ακολουθήσει.

Εγκύκλιος Προγραμματισμός Αίτησης-Δήλωσης 2018

Παλαιοι Τίτλοι Σπουδών

Απόφαση Αριθμ. 42982/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο Τίτλων Σπουδών Α ́ & Β ́ Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν.

ΦΕΚ 813 τΒ/ 4-5-2009  

Απόφαση Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπουδών των Δημόσιων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ 991 τΒ / 26-5-2009

Απόφαση Αριθμ. 660/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηριων ΤΕΕ

ΦΕΚ 187/5-3-1999ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΕ ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΕΚ 187 1999

Οδηγίες για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.

Συμπληρωματικές Οδηγίες για το μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
Σχετ.:
η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3/152814/Δ4/14-09-2017 εγκύκλιος «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2017-2018»
Σε απάντηση ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στο μάθημα Προσανατολισμού «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» της Α΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και, ειδικότερα, στο Μέρος Β «Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο Εργασίας», σας ενημερώνουμε ότι, πλέον του υποστηρικτικού υλικού και των ιστοσελίδων που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Φ3/152814/Δ4/14-09-2017 (σελ.21) για την Ασφάλεια και Υγεία, πλούσιο υλικό είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) (http://www.elinyae.gr).

Διαβάστε το Έγγραφο εδώ

Ενδεικτικό Τυπολόγιο για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ»

Ενδεικτικό Τυπολόγιο για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ» της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.
Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις
Μετά από σχετικά αιτήματα που έχουν διαβιβασθεί στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αφορούν στη διδασκαλία του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του
Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, σας αποστέλλουμε ενδεικτικό τυπολόγιο για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ανωτέρω μάθημα

Διαβάστε το Έγγραφο εδώ

Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων

Εγκύκλιος Φ251/23141/Α5 – 9  – 2 – 2018 

Θέμα: Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων.

Σχετικό: η με αριθμό Φ.253/16678 /Α5/31-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΩ44653ΠΣ-ΣΘΦ) Υπουργική Απόφαση (συνημμένο ΦΕΚ 353 Β΄/2018).

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, που ήδη δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφορά σε τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση και με το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Διαβάστε την συνέχεια του εγγράφου Εδώ

 

Ενδεικτικό Τυπολόγιο για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018

Αριθ. Πρωτ.: Φ6/18444/Δ4 2-2-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Ενδεικτικό Τυπολόγιο για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Μηχανές Πλοίου ΙΙ» της Γ΄τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2017-2018.
Σχετ.: Οι υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11-10-2017) και Φ6/162681/Δ4/29-09-2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12-10-2017 Υπουργικές Αποφάσεις

Διαβάστε την Εγκύκλο εδώ

 

 

ΕΠΑΛ Τομείς και Ειδικότητες στο Νομό Χανίων 2017-18

1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Υγειας, Πρόνοιας και Ευεξίας Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 Διοίκησης & Οικονομίας   Υπάλληλος Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών
Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Η/Υ Συστη-μάτων, Εγκαταστάσεων
Τεχν. Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων & Δικτύων
ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Φαρμακείου
ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Διοίκησης και Οικονομίας Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΕΠΑΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Υγείας – Πρόνοιας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Διοίκησης και Οικονομίας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωϊκής  Παραγωγής
Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,  Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Aυτοματισμού
Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Μηχανολογίας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Φαρμακείου
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Πλατανιά
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Μηχανολογίας Τεχνικός Θερμικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και φυσικού Αερίου
Υγείας-Πρόνοιας Κομμωτικής Τέχνης
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Αισθητικής Τέχνης
ΕΠΑΛ Καντάνου
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διοίκησης και Οικονομίας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορικής