Άδεια Εκπαιδευτικών γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

Αρ. Πρωτ.:158956/Ε2/ 25-09-2017

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 149 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/31-07-2017) αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.

Διαβάστε το έγγραφο