4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – ΑΧΑΡΝΕΣ 2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής σχολικών θεατρικών ομάδων στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – ΑΧΑΡΝΕΣ 2019».

Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 79499/16-05-2018 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Σε απάντηση του εγγράφου σας σχετικά με την έγκριση του 4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος – ΑΧΑΡΝΕΣ 2019 και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρίθμ.47/11-10-2018 απόσπασμα Πρακτικού του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του εν λόγω Φεστιβάλ από Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
έως Σάββατο 13 Απριλίου 2019
, για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εντός και εκτός της Αττικής.

ΕΞΕ – 205502 – 2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 4ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ 2019 – Έκδοση 2