Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση Αριθμ. Φ.151/43612/Α5 ΦΕΚ 898 τΒ’/20-3-2018
Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση Εδώ

Άρθρο 1:
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), του ν. 4186/2013 και του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) όπως ισχύει….

Άρθρο 2: Εξεταζόμενα μαθήματα – Ειδικά μαθήματα

Για την εισαγωγή των υποψηφίων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., της
Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθώς και σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθορίζονται τα παρακάτω Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά κατηγορία υποψηφίων, ως ακολούθως: ….

Άρθρο 3: Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Α. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση-Δήλωση. Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει: ….

Άρθρο 4: Δικαιούχοι συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση – Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. όσοι/-ες έχουν απολυτήριο ΓΕ.Λ., πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων …

Άρθρο 5: Μηχανογραφικό Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία
Α. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του
άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οπ οίοι/-ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ….

Άρθρο 6: Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.
β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:…

Άρθρο 7: Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων -Εξεταστέα ύλη

Άρθρο 8: Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων

Άρθρο 9: Εξεταστικά κέντρα

Άρθρο 10: Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών/-τριών

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 12: Βαθμολογικά Κέντρα – Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 13: Αναβαθμολόγηση − Τελικός βαθμός − Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας

Άρθρο 14: Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 15: Συντελεστές βαρύτητας − Τρόπος υπολογισμού μορίων

Άρθρο 16: Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων − Επιλογή

Άρθρο 17: Έκδοση αποτελεσμάτων-Εγγραφές- Επιτροπή Έκδοσης

Άρθρο 18: Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Άρθρο 19: Ατομικά και συλλογικά όργανα

Άρθρο 20: Καθορισμός αντιστοιχιών των Τομέων των ΕΠΑ.Λ.