Παλαιοι Τίτλοι Σπουδών

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.

ΦΕΚ 2086 τΒ 7-6-2016 Καθορισμός των Τύπων των Τίτλων του Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ-317 τΒ – 9-5-1986 Τίτλοι Σπουδών Γυμνασίου

ΦΕΚ 318 τΒ 9-5-1986 Τάξεων Λυκείου σε Γυμνάσιο