Διάρθρωση Σπουδών ΕΠΑΛ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386 ΦΕΚ 83Α/11-5-2016

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η ισχύς  άρχεται από το σχολικό έτος 2016−2017

Διαβάστε το Νόμο Εδώ