Μέγιστος- Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια

Απόφαση Αριθμ. 42712/Γ2 – 20-4-2014 
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί ναυπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο
διδασκόντων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014

Διαβάστε την Απόφαση