Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΠΡ.ΔΙΑΤ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/ 27-1-2014
Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ A΄ 17/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. Φ.400/454/380172/Σ.932 (ΦΕΚ Β΄ 3513/2014).

Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και στα παραρτήματα του Π.Δ. 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Π.Δ. 11/2014 και το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του Ν.Δ. 1327/1973.

Μία σημαντική παράμετρος του συγκεκριμένου Π.Δ. είναι ο αποκλεισμός υποψηφίων με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τις διαδικασίες εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές καθώς αυτές εντάσσονται στα ψυχικά νοσήματα.

Σημειώνεται, ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τους υποψήφιους των Αστυνομικών Σχολών και είναι πολύ πιθανόν να ισχύουν και για τους υποψήφιους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνω σχολές πρέπει να μελετήσουν το Π.Δ.11/2014 και την τροποποιητική Υ.Α. και έπειτα να αναμένουν την έκδοση των προκηρύξεων από τα αντίστοιχα υπουργεία που θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι.